Declaració de dol

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE FREGINALS

Per Decret de l’Alcaldia núm. 42/2016, de data 20 de març de 2016, s’ha dictat la resolució que es transcriu literalment:


Decret de l’alcaldia, de 20 de març de 2016, pel qual es declara dol en el municipi de Freginals amb motiu de l’accident de circulació esdevingut a l’AP7, al pas per aquest terme municipal.

 

Amb motiu del greu l’accident mortal de circulació succeït el dia d’avui a I’AP7, al pas per aquest terme municipal, l’ajuntament de Freginals vol manifestar el seu dol i, alhora, acompanyar en aquests moments les famílies de les víctimes.

 

Per això, consultats tots els regidors i ateses les competències que m’atorga la vigent legislació de règim local,

 

DECRETO:

 

PRIMER.- Declarar el dol al municipi de Freginals des de les dotze hores del dia d’avui, fins a les vint-i-quatre hores del dia vint-i-tres de març.

 

SEGON.- Durant aquest període de dol se suspendran les celebracions oficials i les banderes onejaran a mig pal en els edificis i dependències municipals.

 

TERCER.- Traslladar el condol de l’ajuntament de Freginals i de tots els ciutadans del municipi als familiars de les víctimes, posant a la seua disposició els serveis municipals.

 

QUART.- Donar compte als membres de la corporació i publicar aquest Decret en la web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

 

La qual cosa es comunica als efectes oportuns.

 

Freginals, 21 de març de 2016.

 

L’alcalde

 

Josep Roncero Pallarés