Festes Majors 2014

Ja podeu descarregar el programa oficial de festes 2014

 

Molt bones festes Majors a tots!!!

Anunci, Projecte d’urbanització del Polígon: Informació

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE FREGINALS

Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Freginals, de data 05 de juny de 2014, es va aprovar inicialment l’Addenda dels serveis urbans del projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística 2 (PAU 2) del POUM de Freginals, redactat per l’enginyeria ALBACAR ENGINYERS, S.L.P., amb un pressupost de 179.072,40 € més 37.605,20 € en concepte d’IVA (216.677,60 €).

Mitjançant aquest anunci, se sotmet l’esmentat Projecte a informació pública per un termini d’un mes, a comptar des de la data de la darrera publicació, perquè les persones interessades examinin el Projecte i presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.

El Projecte es pot examinar en les oficines de l’Ajuntament de Freginals, de 8:30 hores a 14:30 hores, de dilluns a divendres

 

 

Freginals, 10 de juny de 2014

 

L’alcalde

 

 

 

Josep Roncero Pallarès

Anunci, Pla econòmic financer.

Per acord del Ple de l’Ajuntament de Freginals, de data 29 de maig de 2014, en sessió ordinària es va aprovar la revisió del Pla econòmic financer pel període 2014-2015.

De conformitat a allò previst a l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es publica amb caràcter exclusivament informatiu, el contingut del Pla.

Freginals, 30 de maig de 2014

 

L’alcalde,

 

Josep Roncero Pallarès

 

 

Anunci, Projecte d’urbanització del Polígon

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE FREGINALS

Per Acord de la Junta de Govern, de data 29 de maig de 2014, es va aprovar:

PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística número 2 del POUM de Freginals, redactat per l’enginyeria ALBACAR ENGINYERS, S.L.P., amb un pressupost de 653.525,78€ més 137.240,41€ en concepte d’IVA (790.766,19 €).

SEGON.- Aprovar definitivament l’addenda d’enderrocs i moviments de terres i explanació del projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística núm. 2  (Fase 1), redactat per l’enginyeria ALBACAR ENGINYERS, S.L.P, amb un pressupost de 47.422,48 € més 9.958,72 € en concepte d’IVA (57.381,20 €)

TERCER.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

QUART.- Notificar aquest acord als propietaris afectats del polígon d’actuació urbanística. Si es vol impugnar la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

 

Freginals, 30 de maig de 2014

 

L’alcalde

Josep Roncero Pallarès

Edicte, massa salarial

EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE FREGINALS

Per Acord adoptat en Sessió de data 29 de maig de 2014, el Ple va aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici de 2014, la qual ascendeix a la quantitat de 68.025,95 €.

La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 103 bis. 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.

 

Freginals, 30 de maig de 2014

L’Alcalde,

Josep Roncero Pallarès