Edicte, contrucció dipòsit i pou

EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE FREGINALS

Per aquesta Alcaldia, en data 03 d’abril de 2014, s’ha resolt sotmetre a informació pública, per un termini d’un mes, el projecte a la “Construcció d’un dipòsit municipal d’abastament d’aigua potable i posada en marxa del pou del Corral de Pedro” en terrenys situats a a la Parcel·la 192 del Polígon 10 de la Partida Fenoses del terme municipal de Freginals, promogut per l’Ajuntament de Freginals i qualificats com a sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Durant aquest termini les persones interessades poden examinar el projecte a les oficines de l’Ajuntament, de 8,30 hores a 14,30 hores, de dilluns a divendres, i presentar, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.

 

Freginals, 4 d’abril de 2014

 

L’alcalde


Josep Roncero Pallarès

Anunci, projecte d'urbanització

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE FREGINALS

Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Freginals, de data 03 d’abril de 2014, es va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística número 2 del POUM de Freginals, redactat per l’enginyeria ALBACAR ENGINYERS, S.L.P., amb un pressupost de 653.525,78€ més 137.240,41€ en concepte d’IVA (790.766,19 €). En el mateix acord, es va aprovar inicialment l’addenda d’enderrocs i moviments de terres i explanació del projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística núm. 2 (Fase 1), redactat per l’enginyeria ALBACAR ENGINYERS, S.L.P, amb un pressupost de 47.422,48 € més 9.958,72 € en concepte d’IVA (57.381,20 €)

Mitjançant aquest edicte, se sotmet l’esmentat Projecte a informació pública per un termini d’un mes, a comptar des de la data de la darrera publicació, perquè les persones interessades examinin el Projecte i presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.

El Projecte es pot examinar en les oficines de l’Ajuntament de Freginals, de 8:30 hores a 14:30 hores, de dilluns a divendres

 

Freginals, 4 d’abril de 2014

 

L’alcalde


Josep Roncero Pallarès

Segones Jornades Montsià Actiu

Clic a la imatge per veure-la gran.

Anunci, 10 de desembre de 2013

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE FREGINALS

 

Per Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Freginals, de data 5 de desembre de 2013, es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, sistema de reparcel·lació, modalitat cooperació, que afecta al Polígon d'Actuació Urbanística número 2 (PAU 2) del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Freginals, redactat per ALBACAR ENGINYERS, S.L.P..

 

La qual cosa es publica per al coneixement general.

 

Si voleu impugnar la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació.

 

Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar Recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’1 mes a comptar des de l’endemà de la notificació.

 

Freginals, 10 de desembre de 2013

 

L’alcalde

Mapa de capacitat acústica

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE FREGINALS

En la sessió ordinària de data 28 de novembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Freginals va aprovar inicialment el Mapa de capacitat acústica del municipi de Freginals, elaborada pels tècnics del Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb la redacció que figura a l’expedient.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient s’exposa al públic durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de l’ajuntament i la web municipal www.freginals.info als efectes que les persones interessades puguin examinar l’expedient a la Secretaria municipal de l’ajuntament, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i es puguin presentar les al·legacions, reclamacions i suggeriments que s’estimin convenients.

En cas de no presentar-se al·legacions, reclamacions o suggeriments durant el període d’informació pública, el Mapa s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.

 

Freginals, 29 de novembre de 2013

 

L’alcalde,

Josep Roncero Pallarès

 

Documents