Subvencions atorgades a Freginals per la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha finançat les següents actuacions de l’Ajuntament de Freginals per l’any 2013:

 • Programes i activitats culturals: 274,91€
 • Finançament de les despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals: 5.896,67€
 • Actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà: 7.074,40€
 • Actuacions de protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues: 2.105,18 €
 • Subvencions per actuacions de promoció de la salut pública (2012): 5.283,71€
 • Subvencions per interessos dels préstecs: 420,80€
 • Subvencions per interessos de préstecs del Servei d’Assistència Municipal: 480,20€

 

Anunci de l’Ajuntament de Freginals

Per Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Freginals, de data 3 d’octubre de 2013, es va aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació, pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, del Polígon d’Actuació Urbanística número 2 (PAU 2) del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Freginals, redactat per ALBACAR ENGINYERS, S.L.P.

En el mateix Acord es va resoldre sotmetre l’esmentat Projecte a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí oficial de la província de Tarragona i en un dels diaris de major circulació del municipi, pel termini d’un mes. Durant aquest termini es pot examinar tota la documentació de l’expedient a les oficines de l’Ajuntament de Freginals, al Carrer Major, número 11, els dies de dilluns de divendres, de 8,30 a 14,30 hores i a la plana web www.freginals.info (en el menú lateral), i presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

Contra aquesta Resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Freginals, 7 d’octubre de 2013

L’alcalde

Josep Roncero Pallarés


Enllaç al document Projecte de reparcel·lació (PDF)Ajuts de la Diputació

La Diputació de Tarragona, dins del Pla d’Acció Municipal 2012, ha atorgat a l’Ajuntament de Freginals un ajut de
16.463,61 €, inclòs en el Programa d’inversions, per al finançament de les següents actuacions:

 • 6.487,78 €, per al finançament de la inversió “Millora enllumenat públic del Carrer Ulldecona”
 • 9.975,83 €, per al finançament de la inversió “Soterrament d’un tram de xarxa de baixa tensió carrer Mossèn Miquel”

 

Festes Majors 2013

 

 

Estimats freginalenques i freginalencs,

El temps és imparable. Ha passat un altre any i ens arriben, puntualment, les nostres Festes Majors. Semblava que la presència i el regne de la calor s’anava endarrerint, però, no, el Sol no està de crisi, i la roda continuada de les estacions segueix el seu constant viatge. Com ha de ser, afortunadament. I, de sobte, ens trobem amb les nostres Festes Majors dedicades a Sant Bartomeu.


 

Bones Festes!

 

 

II Gran Premi Ajuntament de Freginals

II Gran Premi Ajuntament de Freginals

 • Dissabte 8 de Juny
 • Sortida a les 16:30h
 • Categories: Sènior i Màster 30

 Gràcies a tots els col·laboradors.