ANUNCI de l'Ajuntament de Freginals

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE FREGINALS


Per Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Freginals, de data 2 de maig de 2013, es va aprovar inicialment el canvi de modalitat de compensació bàsica del sistema d’actuació urbanístic de reparcel·lació, del Polígon d’actuació urbanística número 2, definit en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Freginals, que passarà a ser el sistema d’actuació urbanístic de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.


D'acord amb el que determina l'article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, s'exposa al públic l’esmentat acord per un termini d'un mes, mitjançant la publicació del corresponent anunci que s’inserirà en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i per mitjans telemàtics a la web de l’ajuntament www.freginals.info, als efectes del seu examen i presentació d'al·legacions o reclamacions.


Freginals, 3 de maig de 2013.


L'Alcalde,

Subvencions de la Diputació de Tarragona

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS  ANY 2012


Concepte : Equipament clínic i mobiliari general

Import concedit : 4.902,00 €


SUBVENCIÓ DESTINAT AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS ANY 2012


Concepte : Instal·lació d’un hidrant

Import concedit : 3.125,03 €
 

Pla d'Acció Municipal 2012

Ajuts de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d'Acció Municipal 2012, ha atorgat a l'Ajuntament de Freginals un ajut de

 27.931,64 € 

per al finançament de les despeses corrents.

 

 Suport Diputació de Tarragona

 

I Gran Premi Ajuntament de Freginals

I Gran Premi Ajuntament de Freginals

  • Dissabte 23 de Juny
  • Sortida a les 16:00h
  • Categories: Sènior i Màster 30
  • Circuït semi urbà de 8 Km. (vuit voltes)

 

Gràcies a tots els col·laboradors.

Cartell

I Testing de Biodiversitat de les Terres de l’Ebre

El dissabte 30 de juny es realitzarà a la serra de Montsià, i més concretament dins del terme municipal de Freginals, el I Testing de Biodiversitat de les Terres de l’Ebre. L’activitat està oberta a tots els naturalistes i aficionats a la natura i a la fotografia que vulguin contribuir a ampliar els coneixements sobre aquest singular i valuós espai natural.

Els testings de biodiversitat, que porta realitzant des de fa anys l’Associació Fotografia i Biodiversitat arreu del territori peninsular, tenen l’objectiu d’ampliar mitjançant la fotografia el coneixement i les dades al voltant de la Biodiversitat en els diferents espais on es realitzen. Al llarg de la jornada els assistents realitzaran fotografies a tots tipus d’organismes vius, les quals posteriorment i mitjançant la plataforma digital Biodiversidad Virtual, seran determinades taxonòmicament per diferents experts. Les dades obtingudes serviran per realitzar un exhaustiu inventari de la zona prospectada ampliant de forma notable les espècies conegudes i citades en ella fins al moment.

Aquest Testing de Biodiversitat en els anys següents estendrà la seva realització a altres espais naturals d’interès del territori. Com a cloenda de la jornada José Manuel Sesma, president de l’Associació Fotografia i Biodiversitat, realitzarà la conferència “La fotografia com a eina de coneixement de la biodiversitat” i es signarà el conveni pel qual el Museu de les Terres de l’Ebre esdevé un dels primers punts BV (Biodiversitat Virtual) de Catalunya.

Programa
Dissabte, 30 de juny de 2012
10:00 h.    Recepció dels assistents al Centre d’Interpretació de la serra de Montsià a Freginals
10:30 h.    Inici del Testing a la serra de Montsià
14:30 h.    Dinar a Freginals
16:30 h.    Continuació voluntària del Testing a la Serreta de Freginals
19:15 h.    Signatura del conveni entre el Museu de les Terres de l’Ebre i l’Associació Fotografia i Biodiversidad” per a la constitució d’un punt BV al Museu de les Terres de l’Ebre
19.30 h.    Conferència “La fotografia com a eina de coneixement de la biodiversitat”, a càrrec de José Manuel Sesma

Activitat gratuïta (no està inclòs el dinar). Inscripció prèvia
Informació i inscripcions: www.museuterresebre.cat  Tel. 977 702 954

 

Dia: 30/6/2012

Lloc: Centre d’Interpretació de la serra de Montsià

 

Web: Biodiversidad Virtual