BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, TORN LLIURE, DE LA PLAÇA D’AGUTZIL, AMB CARÀCTER DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT DE FREGINALS, EN EL MARC DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL EN ELS TERMES DE L’ART. 19.U.9 LPGE 2018

Documents adjunts:

Bases funcionaritzacio agutzil

Model sol·licitud convocatoria funcionaritzacio agutzil