ANUNCI de l’Ajuntament de Freginals

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE FREGINALS

Per Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Freginals, de data 2 de maig de 2013, es va aprovar inicialment el canvi de modalitat de compensació bàsica del sistema d’actuació urbanístic de reparcel·lació, del Polígon d’actuació urbanística número 2, definit en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Freginals, que passarà a ser el sistema d’actuació urbanístic de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

D’acord amb el que determina l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, s’exposa al públic l’esmentat acord per un termini d’un mes, mitjançant la publicació del corresponent anunci que s’inserirà en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i per mitjans telemàtics a la web de l’ajuntament www.freginals.info, als efectes del seu examen i presentació d’al·legacions o reclamacions.

Freginals, 3 de maig de 2013.

L’Alcalde,

Subvencions de la Diputació de Tarragona

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS  ANY 2012


Concepte : Equipament clínic i mobiliari general

Import concedit : 4.902,00 €


SUBVENCIÓ DESTINAT AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS ANY 2012


Concepte : Instal·lació d’un hidrant

Import concedit : 3.125,03 €
 

Pla d’Acció Municipal 2012

Suport Diputació de Tarragona

Ajuts de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal 2012, ha atorgat a l’Ajuntament de Freginals un ajut de

 27.931,64 € 

per al finançament de les despeses corrents.

 

 Suport Diputació de Tarragona