Subvenció PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2019

Subvenció PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2019:
 
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Nou vial de circumval·lació
Pressupost Elegible: 159.954,90 euros
% concedit: 19,12%
Import concedit: 30.582,00 euros


La Diputació de Tarragona, en el marc de subvencions anuals per l’any 2019, ha atorgat a l’ajuntament de Freginals els següents ajuts

La Diputació de Tarragona, en el marc de subvencions anuals per l’any 2019, ha atorgat a l’ajuntament de Freginals els següents ajuts:
 
– Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats: 1.159,09€
– Millora dels consultoris mèdics de titularitat municipal: 1.349,12€
– Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i qualitat de l’aigua per consum humà: 1.232,00€
– Actuacions per a la protecció de la salut pública per la seguretat de les zones de bany (platges i piscines): 5.134,54€
– Accions de promoció i difusió de productes agroalimentaris i artesanals: 1.504,41€
– Activitats i programes de foment cultural per a poblacions de menys de 5.000 habitants: 1.737,04€
– Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonial i de valor cultural: 1.442,46€
-Subvencions d’interessos de préstecs del SAM: 1.940,74€

PLA DE CAMINS COMARCA DEL MONTSIÀ – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016-2019 Camí: BANDOLERS Municipi: FREGINALS Subvenció: 6.679,60€ Exercici: