Festes Majors 2013

 

 

Estimats freginalenques i freginalencs,

El temps és imparable. Ha passat un altre any i ens arriben, puntualment, les nostres Festes Majors. Semblava que la presència i el regne de la calor s’anava endarrerint, però, no, el Sol no està de crisi, i la roda continuada de les estacions segueix el seu constant viatge. Com ha de ser, afortunadament. I, de sobte, ens trobem amb les nostres Festes Majors dedicades a Sant Bartomeu.


 

Bones Festes!

 

 

II Gran Premi Ajuntament de Freginals

II Gran Premi Ajuntament de Freginals

  • Dissabte 8 de Juny
  • Sortida a les 16:30h
  • Categories: Sènior i Màster 30

 Gràcies a tots els col·laboradors.

 

ANUNCI de l’Ajuntament de Freginals

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE FREGINALS

Per Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Freginals, de data 2 de maig de 2013, es va aprovar inicialment el canvi de modalitat de compensació bàsica del sistema d’actuació urbanístic de reparcel·lació, del Polígon d’actuació urbanística número 2, definit en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Freginals, que passarà a ser el sistema d’actuació urbanístic de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

D’acord amb el que determina l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, s’exposa al públic l’esmentat acord per un termini d’un mes, mitjançant la publicació del corresponent anunci que s’inserirà en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i per mitjans telemàtics a la web de l’ajuntament www.freginals.info, als efectes del seu examen i presentació d’al·legacions o reclamacions.

Freginals, 3 de maig de 2013.

L’Alcalde,