Subvenció PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2019

Subvenció PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2019:
 
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Nou vial de circumval·lació
Pressupost Elegible: 159.954,90 euros
% concedit: 19,12%
Import concedit: 30.582,00 euros