Subvencions

22/11/2021
La Diputació de Tarragona, en el marc dels ajuts per la contractació d’actuacions per E-catàleg, a rebut les següents subvencions per les actuacions que s’enumeren a continuació:
– 23-08-2021 TU HO ETS TOT!, del Centre Cultural i Recreatiu d’Ulldecona: 1.200,00€
– 24-08-2021 JUNIOR’S ORQUESTRA: 5.000,00€
– 25-08-2021 THE MAGIC NIGHT, del Mag Nebur: 1.800,00€
09/11/2021
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per interessos dels préstecs, ha aprovat les següents subvencions a l’Ajuntament de Freginals:
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: BBVA (1)
% concedit: 100,00%
Import concedit: 865,86 euros
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: BBVA (2)
% concedit: 100,00%
Import concedit: 1.472,45 euros
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte: CaixaBank
% concedit: 100,00%
Import concedit: 909,87 euros
26/08/2021
La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d’Acció Municipal per les anualitats 2018, 2019 i 2020 ha concedit a l’Ajuntament de Freginals els següents ajuts per al projecte denominat NOU VIAL DE CIRCUMVALACIÓ, amb un pressupost de 159.954,90€:
2018: 74.241,00€ (46,41%)
2019: 30.582,00€ (19,12%)
2020: 47.134,15€ (29,47%)
TOTAL CONCEDIT: 151.957,15€ (95%)
26/08/2021
La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d’Acció Municipal 2020 ha concedit a l’Ajuntament de Freginals el següent ajut:
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte subvenció: Adquisició immoble al c. Ulldecona
Pressupost Elegible: 46.321,60 euros
% concedit:95,00%
Import concedit: 44.005,52 euros
20/04/2021
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per al Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals curs 2019-2020, ha concedit a l’Ajuntament de Freginals el següent ajut:
 
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Concepte subvenció: Escola rural “Mestre Josep Roncero i Pallarès”
Data acord concessió: 23-03-2021
Pressupost Elegible: 1.225,00 euros
Import concedit: 1.225,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:100,00%
24/03/2021
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, d’acord amb la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, ha aprovat la següent subvenció a l’Ajuntament de Freginals:
Concepte: Activitats educatives
Pressupost elegible: 1.425,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 1.425,00 euros
25/02/2021
La Diputació de Tarragona, en el marc del PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020 ha aprovat a l’Ajuntament de Freginals una subvenció de 35.619,50 euros per actuacions de despeses corrents.
18/02/2021
El Servei d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, corresponent als serveis de medi ambient, ha atorgat a l’Ajuntament de Freginals les següents subvencions per l’anualitat 2020:

Concepte: COVID Salut Pública

Pressupost elegible: 10.141,06 euros

% concedit: 79,71%

Import concedit: 8.083,18 euros

Concepte: Control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Pressupost Elegible: 1.512,00 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.302,24 euros

Concepte: Realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics Pressupost elegible: 953,00 euros

Pressupost elegible: 1.183,27 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.124,11 euros

Concepte: Reducció d’espècies plaga

Pressupost elegible: 1.150,17 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 486,56 euros

El Servei d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, corresponent als serveis de medi ambient, ha atorgat a l’Ajuntament de Freginals les següents subvencions per l’anualitat 2020:

Concepte: COVID Salut Pública

Pressupost elegible: 10.141,06 euros

% concedit: 79,71%

Import concedit: 8.083,18 euros

Concepte: Control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Pressupost Elegible: 1.512,00 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.302,24 euros

Concepte: Realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics Pressupost elegible: 953,00 euros

Pressupost elegible: 1.183,27 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.124,11 euros

Concepte: Reducció d’espècies plaga

Pressupost elegible: 1.150,17 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 486,56 euros

La Diputació de Tarragona, en el marc del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019, ha aprovat una subvenció de mil quatre-cents euros (1.400,00€) per l’actuació que es resumeix a continuació:
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Escola rural “Josep Roncero”
Pressupost Elegible: 14.520,00 euros
% concedit: 9,64%
Import concedit: 1.400,00 euros

La Diputació de Tarragona, en el marc del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019, ha aprovat una subvenció de mil quatre-cents euros (1.400,00€) per l’actuació que es resumeix a continuació:
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Escola rural “Josep Roncero”
Pressupost Elegible: 14.520,00 euros
% concedit: 9,64%
Import concedit: 1.400,00 euros

La Diputació de Tarragona, en el marc del PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2017, ha concedit una subvenció de 107.904,00 euros per a l’actuació CONDICIONAMENT NORD DE L’ACCÉS A FREGINALS. 
Subvenció PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2019:
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Nou vial de circumval·lació
Pressupost Elegible: 159.954,90 euros
% concedit: 19,12%
Import concedit: 30.582,00 euros
La Diputació de Tarragona, en el marc de subvencions anuals per l’any 2019, ha atorgat a l’ajuntament de Freginals els següents ajuts:
– Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats: 1.159,09€
– Millora dels consultoris mèdics de titularitat municipal: 1.349,12€
– Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i qualitat de l’aigua per consum humà: 1.232,00€
– Actuacions per a la protecció de la salut pública per la seguretat de les zones de bany (platges i piscines): 5.134,54€
– Accions de promoció i difusió de productes agroalimentaris i artesanals: 1.504,41€
– Activitats i programes de foment cultural per a poblacions de menys de 5.000 habitants: 1.737,04€
– Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonial i de valor cultural: 1.442,46€
-Subvencions d’interessos de préstecs del SAM: 1.940,74€
PLA DE CAMINS COMARCA DEL MONTSIÀ – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2016-2019 Camí: BANDOLERS Municipi: FREGINALS Subvenció: 6.679,60€ Exercici: 2018

 

AJUTS I SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2018

Actuacions de protecció de la salut pública per la millora i la gestió de la qualitat de l’aigua de consum humà: 2.032,39€

Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats: 2.742,98€.

Actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat de zones de bany (platges i piscines): 6.340,80€

Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal: 246,23€

Subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat per als ens locals: 1.446,62€

Programes i activitats culturals: 1.786,51€

Inversió en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials de valor cultural: 5.000,00€

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants  públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’ educació infantil a escoles rurals. Escola Josep Roncero Pallarès. Curs 2017-2018: 2.975,00€

Interessos préstecs: 2527,57€